Systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.
Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.
Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.
Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på områdesnivå.

 


Syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén i verksamheten.

Uppdaterad: