Undervisning och digitalisering

Förskolans ledning samt alla som ingår i arbetslaget
• har kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i förskolan,
• har en tydlighet i roller och ansvar gällande förskolans pedagogiska uppdrag,
• har tydliga och implementerade processer på alla nivåer där uppföljningar av barnens lärande och utveckling utgör en dimension vid bedömning av utbildningens måluppfyllelse och utvecklingsbehov.

Förskollärare
• har kunskap om och tillämpar olika teoriinformerade undervisningsupplägg beroende på innehåll och mål,
• använder ämneskunskap och didaktisk kompetens för att expandera barnens lärande,
• beskriver lärprocesser.

Digitalisering

Förskollärare
• använder digitala verktyg som underlättar vid planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen,
• skapar förutsättningar för barnen att aktivt använda digitala verktyg i utbildningen i syfte att stimulera deras utveckling och lärande.

Förskolans ledning
• har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskolan,
skapar förutsättningar för tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.

Uppdaterad: