Verksamhet & pedagogik

Vårt arbetssätt
Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga samt sin proximala utvecklingszon.
Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på olika sätt är pedagogernas drivkraft och kommer att ligga till grund för den verksamhet som bedrivs.
Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och sätt att lära. Vi värnar om vår närmiljö och vill ge barnen rika erfarenheter i skog och mark där omsorg om närmiljön och ekologin står i fokus.


Värdegrund

Värdegrunden på Jumkils förskola består av fler olika byggstenar som utbildningen vilar på. Värdegrunden är ett levande dokument som vi arbetar kontinuerligt med i arbetslagen. Glädje, trygghet och lärande går för oss hand i hand och ska genomsyra utbildningen på Jumkils förskola.